Sklep Internetowy prezentyzn adrukiem.pl publikuje niniejszy Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ).

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Adres elektroniczny - system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 3. Newsletter - bezpłatna informacja handlowa w formie listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 6. Usługa elektroniczna - bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.
 7. Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy prezentyznadrukiem.pl świadczy obecnym i nowym Usługobiorcom bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newslettera.
 2. Powyższa Usługa jest dostępna po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na przesyłaniu dwa razy w miesiącu Informacji handlowej w formie listu elektronicznego na temat nowych produktów, promocji i wydarzeń handlowych.
 4. Newsletter przesyłany na podany adres poczty elektronicznej zawiera:
  1. dane Usłudawcy,
  2. treść,
  3. informację o możliwości rezygnacji z Newslettera.

III. Zawarcie umowy

 1. W celu otrzymania Newslettera serwisu prezentyznadrukiem.pl należy:
  1. posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny Adres email,
  2. wejść na stronę główną Sklepu internetowego prezentyznadrukiem.pl
  3. złożyć zamówienie na stronie internetowej Sklepu, oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w formie Newslettera, zaznaczając w formularzu odpowiednie okienko tzw. checkbox,
  4. podać w formularzu zamówienia Newslletera adres poczty elektronicznej (e- mail)
  5. aktywować przycisk „SUBSKRYBUJ”,
  6. aktywować link przesłany przez Sklep internetowy na podany adres e- mail (wiadomość automatyczna).
 2. Z chwilą aktywowania linku pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej Newsletter.

IV. Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. W celu wypisania się z Newslettera Usługobiorca może:
  1. wysłać wiadomość mailową na adres Sklepu internetowego lub
  2. aktywować link :„Rezygnuję z otrzymywania Newslettera”, który znajduje się w stopce Newslettera.
 3. Jeżeli Usługobiorca aktywuje link rezygnacyjny z subskrypcji Newslettera, wtedy zostanie przekierowany do strony dezaktywujacej powyższą Usługę.
 4. Podaje wtedy swój adres e- mail, który następnie potwierdza.
 5. Usługodawca na podany Adres elektroniczny przesyła informację zwrotną o wypisaniu się z Newslettera.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prezentyznadrukiem.pl
  2) poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod numerem : +48 511 100 100 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z taryfą operatora).

VI. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w postaci adresów poczty elektronicznej jest
  fiMedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-600 Grójec, ul. Elizy Orzeszkowej 44/12,. KRS wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517058, NIP 7972033329., REGON 147336878
 2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji bezpłatnej Usługi elektronicznej Newsletter.
 3. Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianie lub żądanie usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim.
 2. Usługobiorca po zrezygnowaniu z otrzymania Newslettera może w każdej chwili wznowić niniejszą usługę.
 3. Regulamin Newslettera jest dostępny na stronie Sklepu internetowego: prezentyznadrukiem.pl na zakładce regulamin newssletera.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.

Śledź nas na Facebooku